تاریخ: 1398/03/18

حضور دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت و درمان در شهرضا و دهاقان و بازدید از مراحل پیشرفت قسمت دوم بیمارستان شهدای دهاقان و بیمارستان امیرالمومنین شهرضا
سرویس گالری تصاویر
حضور دکتر جان بابایی معاون وزیر بهداشت و درمان در شهرضا و دهاقان