تاریخ: 1398/01/25

حضور سرکار خانم سمیه محمودی در نمایشگاه بین المللی ایران سبز و بازدید از غرفه های تولیدکنندگان تجهیزات گلخانه ای شهر گلشن و شهرضا
سرویس گالری تصاویر
حضور سرکار خانم سمیه محمودی در نمایشگاه بین المللی ایران سبز و بازدید از غرفه های تولیدکنندگان تجهیزات گلخانه ای شهر گلشن و شهرضا