تاریخ: 1398/01/27

جلسه بررسی مشکلات اتحادیه شرکت های تعاونی دامداران استان اصفهان با حضور سرکار خانم سمیه محمودی، مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی، هیات مدیره اتحادیه و معاونین وزارت جهاد کشاورزی
سرویس گالری تصاویر
جلسه بررسی مشکلات اتحادیه شرکت های تعاونی دامداران استان اصفهان با حضور سرکارخانم سمیه محمودی، مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی، هیات مدیره اتحادیه و معاونین وزارت جهاد کشاورزی