تاریخ: 1398/01/31

حضور سرکار خانم سمیه محمودی در اداره آبفا شهرضا و دیدار با مدیر و پرسنل مجموعه و استماع گزارش عملکرد
سرویس گالری تصاویر
در ردیف بودجه طرح های ملی ،مبلغ 13 میلیارد تومان در سال 98 برای اجرای فاضلاب شهرضا تخصیص یافته و همچنین اجرای شبکه فاضلاب دهاقان در ردیف طرح های ملی قرار گرفت.