تاریخ: 1398/01/23

گزارش نماینده مردم شهرضا و دهاقان از صد و چهلمین اتحادیه بین المجالس ipu
سرویس بین الملل
گزارش سرکار خانم محمودی از جلسات اتحادیه بین المجالس ipu به مردم فرهیخته شهرستان های شهرضا و دهاقان