تاریخ: 1398/01/21

مباحث مطرح شده توسط سرکارخانم سمیه محمودی در کمیسیون بهداشت و سلامت زنان و کودکان در اتحادیه بین المجالس ipu
سرویس بین الملل
مباحث مطرح شده توسط سرکارخانم سمیه محمودی در کمیسیون بهداشت و سلامت زنان و کودکان در اتحادیه بین المجالس ipu