تاریخ: 1398/01/19

حضور سرکار خانم محمودی به اتفاق رییس مجلس و هیات همراه در افتتاحیه اتحادیه بین المجالس جهانی
سرویس گالری تصاویر
حضور سرکارخانم محمودی در افتتاحیه اتحادیه بین المجالس جهانی