تاریخ: 1397/12/26

تذکر شفاهی سرکار خانم محمودی در رابطه با وضعیت معیشتی مردم به رییس جمهور
سرویس صحن
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در جلسه علنی 26 اسفندماه سال 1397 تذکرات شفاهی خود را مطرح کرد.