تاریخ: 1396/09/22

گزارش تصویری از حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان در گردهمایی مدیران فرهنگی اجتماعی دانشگاه های منطقه 6 کشور در شهرضا
سرویس گالری تصاویر
حضور سرکار خانم محمودی در گردهمایی مدیران فرهنگی اجتماعی دانشگاه های منطقه 6 کشور در شهرضا