تاریخ: 1396/09/22

گزارش تصویری از شورای اداری استان اصفهان با حضور دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
سرویس گالری تصاویر
حضور سر کار خانم محمودی در جلسه شورای اداری استان اصفهان با حضور دکتر نوبخت