تاریخ: 1396/09/22

گزارش تصویری از حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان به اتفاق قائم مقام ریاست سازمان فنی و حرفه ای کشور با همراهی مسئولین شهرستان در سازمان فنی و حرفه ای شهرستان شهرضا
سرویس گالری تصاویر
حضور قائم مقام ریاست سازمان فنی و حرفه ای کشور به دعوت سرکار خانم محمودی در سازمان فنی و حرفه ای شهرستان شهرضا