تاریخ: 1396/09/22

گزارش تصویری از حضور سرکار خانم ابتکار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور به دعوت نماینده مردم شهرضا و دهاقان در حوزه انتخابیه
سرویس گالری تصاویر
حضور سرکار خانم ابتکار در حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان