تاریخ: 1396/09/22

گزارش تصویری از حضور نماینده مردم شهرستان شهرضا و دهاقان در جلسه فرمانداری شهرستان شهرضا
سرویس گالری تصاویر
حضور سرکار خانم محمودی در فرمانداری شهرستان شهرضا