تاریخ: 1395/11/17

گزارش تصویری از حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان در میان اعضای جامعه معلولین شهرستان شهرضا
سرویس گالری تصاویر
حضور سرکار خانم سمیه محمودی در میان اعضای جامعه معلولین شهرستان شهرضا و پاسخگویی به سوالات ایشان.