تاریخ: 1397/11/08

گزارش تصویری از حضور معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به اتفاق ریاست شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان و نماینده مردم شهرضا و دهاقان در حوزه انتخابیه
سرویس گالری تصاویر
گزارش تصویری از حضور معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جناب آقای دکتر یزدانی به اتفاق ریاست شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان جناب آقای مهندس بگی به دعوت نماینده مردم شهرضا و دهاقان در حوزه انتخابیه