تاریخ: 1397/11/08

گزارش تصویری از حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان به اتفاق قائم مقام ریاست سازمان فنی و حرفه ای کشور با همراهی مسئولین شهرستان در سازمان فنی و حرفه ای شهرستان دهاقان
سرویس گالری تصاویر
حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان به اتفاق جناب آقای رحمتی قائم مقام ریاست سازمان فنی و حرفه ای کشور و مسئولین شهرستانی در سازمان فنی و حرفه ای شهرستان دهاقان