تاریخ: 1397/11/08

گزارش تصویری از حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان در جشنواره بازی های بومی و روستایی شهرستان شهرضا در روستای امین آباد
سرویس گالری تصاویر
حضور سرکار خانم محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان در جشنواره بازی های بومی و روستایی شهرستان شهرضا در روستای امین آباد