تاریخ: 1397/11/08

گزارش تصویری از حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان به اتفاق فرماندار، بخشدار و پرسنل محترم بخشداری شهرضا در مناطق روستایی
سرویس گالری تصاویر
حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان به اتفاق فرماندار و بخشدار محترم و پرسنل بخشداری در مناطق روستایی شهرستان شهرضا