تاریخ: 1397/11/08

گزارش تصویری از حضور ریاست شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان به اتفاق نماینده مردم شهرضا و دهاقان با همراهی مسئولین شهرستان در میان صنعتگران
سرویس گالری تصاویر
حضور ریاست شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان به اتفاق نماینده مردم شهرضا و دهاقان در میان صنعتگران شهرضا