تاریخ: 1396/02/11

گزارش تصویری از بازدید نماینده مردم شهرضا و دهاقان به اتفاق مسئولین شهرستان از بیمارستان صاحب الزمان شهرضا
سرویس گالری تصاویر
حضور خانم محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان در بیمارستان صاحب الزمان و دیدار با پرسنل این بیمارستان