تاریخ: 1397/11/03

گزارش تصویری از حضور نماینده مردم شهرستان های شهرضا و دهاقان در بازار شهرضا
سرویس گالری تصاویر
نماینده مردم شهرضا و دهاقان با حضور در جمع کسبه بازار شهرضا به پای صحبت های ایشان نشست و با آنان گفت و گو کرد.