تاریخ: 1397/11/02

نطق میان دستور نماینده مردم شریف شهرستان های شهرضا و دهاقان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه خانم محمودی در صحن علنی مجلس
سرویس سیاسی
نطق سالانه نماینده مردم شریف شهرستان های شهرضا و دهاقان در صحن علنی مجلس